17.02.2024

Świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne
Świadectwo energetyczne to dokument opisujący właściwości energetyczne budynku.

Inspekcja budynku przeprowadzana jest przez osoby uprawnione, każda w swojej dziedzinie, w oparciu o metodologię przeprowadzania inspekcji energetycznej budynków (zestaw działań i procedur przeprowadzania inspekcji energetycznej budynków, który zawiera również algorytm do obliczania charakterystyki energetycznej budynków).

Świadectwo energetyczne zawiera ogólne informacje o budynku, jego klasie energetycznej, okresie ważności dokumentu, informacjach o osobach, które brały udział w powstaniu świadectwa, osobie, która stworzyła i wystawiła świadectwo, a także szczegółowe informacje o instalacjach termotechnicznych, potrzeb energetycznych budynku, informację o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz wyjaśnienie treści dokumentu.

Budynki mieszkalne i niemieszkalne dzieli się na osiem klas energetycznych zgodnie ze skalą energetyczną od A+ do G, gdzie A+ jest klasą najbardziej korzystną energetycznie, a G najmniej energetycznie niekorzystną.

Certyfikat wydawany jest dla budynku lub jego szczególnej części, dla której konieczne jest wykorzystanie energii w celu utrzymania projektowej temperatury wewnętrznej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zwolnione z powyższego są;
- budynki wykorzystywane do przeprowadzania ceremonii religijnych lub czynności religijnych
- budynki tymczasowe o okresie użytkowania do dwóch lat, zakłady przemysłowe, warsztaty i budynki niemieszkalne rolne o niskim zapotrzebowaniu na energię
- budynki wolnostojące o łącznej powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2.

Właściciel budynku lub jego szczególnej części jest obowiązany, jeżeli nie został on wybudowany, uzyskać świadectwo energetyczne i to;

- przed sprzedażą, wynajmem, dzierżawą lub dzierżawą budynku lub jego szczególnej części
​​​​​​
Przekaż także świadectwo energetyczne lub jego kserokopię kupującemu, najemcy, dzierżawcy lub dzierżawcy i przedstaw je potencjalnemu nabywcy, dzierżawcy, dzierżawcy lub dzierżawcy. W ogłaszanym w mediach ogłoszeniu sprzedaży, najmu, dzierżawy lub dzierżawy budynku lub jego szczególnej części należy podać klasę energetyczną budynku.

Sprzedawane budynki istniejące lub ich samodzielne jednostki użytkowe muszą posiadać ważne świadectwo energetyczne przekazane kupującemu do wglądu przed zawarciem umowy sprzedaży.

Poszczególne jednostki samodzielnego użytkowania budynków, które są wynajmowane, dzierżawione lub dzierżawione, muszą posiadać ważny certyfikat energetyczny dostępny do wglądu najemcy lub dzierżawcy przed zawarciem umowy najmu, dzierżawy lub dzierżawy.