14.11.2023

Podatek od transakcji nieruchomościowych

Podatek od transakcji nieruchomościowych
Podatek od sprzedaży nieruchomości jest obliczany i płacony zgodnie z ustawą o podatku od sprzedaży nieruchomości.

Transakcjami dotyczącymi nieruchomości rozumie się każde nabycie własności nieruchomości w Republice Chorwacji.

Stawka podatku od nieruchomości wynosi 3%. Jeśli płacisz podatek VAT od nieruchomości, nie płacisz 3% podatku od transakcji nieruchomościami. Ten tekst obowiązuje w przypadku konieczności zapłaty 3% podatku od transakcji nieruchomościowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy lub innej czynności prawnej, uprawomocnienia się orzeczenia o spadku lub orzeczenia sądu, zawarcia umowy o podtrzymanie życia, z chwilą śmierci, jeżeli jest to umowa o podtrzymanie życia
Krajowe i zagraniczne osoby fizyczne są równe w zakresie zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości.

Podatnikiem w przypadku sprzedaży jest kupujący, w przypadku spadku spadkobierca, w przypadku darowizny odbiorca, w przypadku zamiany wszyscy uczestnicy zamiany, w przypadku podziału wszyscy uczestnicy zamiany uczestnicy podziału, w przypadku umowy serwisowej na czas dożywotni – serwisant, w przypadku umowy serwisowej na czas dożywotni – serwisant, w pozostałych formach nabycia – nabywca.

Podstawą podatku od transakcji nieruchomościowych jest wartość rynkowa nieruchomości w momencie powstania obowiązku podatkowego. Przy zamianie nieruchomości podstawę opodatkowania ustala się dla każdego uczestnika zamiany według wartości rynkowej nabywanej przez niego nieruchomości.

Termin zgłoszenia podatku od nieruchomości:
Notariusz po poświadczeniu podpisu na umowie lub innym dokumencie dotyczącym nabycia nieruchomości przekazuje taki dokument właściwemu organowi podatkowemu, który następnie wydaje decyzję o zapłacie podatku od sprzedaży nieruchomości lub zaprasza do przedstawienia dowodu zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości. Sądy i inne organy prawa publicznego również przekazują swoje orzeczenia właściwej administracji podatkowej. Wyjątkowo, jeżeli dokument nabycia nie został poświadczony przez notariusza ani nie został wydany przez sąd lub inny organ prawa publicznego, podatnik jest obowiązany zgłosić przeniesienie nieruchomości właściwemu organowi podatkowemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia data powstania zobowiązania podatkowego.

Podatku od sprzedaży nieruchomości nie płacą:
osobom nabywającym nieruchomości w procesie zwrotu skonfiskowanego mienia i konsolidacji nieruchomości,
wygnańców i uchodźców, którzy nabywają nieruchomości w drodze wymiany nieruchomości za granicę,
najemcy chronieni, którzy nabywają budynek mieszkalny lub mieszkanie, w którym mieszkają, na podstawie umowy najmu, obywatele, którzy nabywają budynek mieszkalny lub mieszkanie (w tym grunt), w którym mieli prawo zamieszkiwać lub za zgodą posiadacza prawo do użytkowania zgodnie z przepisami regulującymi sprzedaż mieszkań, którym przysługuje prawo do użytkowania. To samo dotyczy najemców chronionych, którzy nabywają budynek mieszkalny lub mieszkanie, w którym mieszkają, na podstawie umowy najmu, osób, które nabywają nieruchomość zgodnie z przepisami regulującymi przekształcenie majątku społecznego na inną formę własności, małżonków, konkubenci, formalni i nieformalni partnerzy życiowi, zstępni i przodkowie oraz dzieci przysposobione i rodzice adopcyjni pozostający w tym stosunku z uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych i nabywający od niego nieruchomość na podstawie umowy o alimenty dożywotnie lub na podstawie art. na podstawie umowy o dożywotnie utrzymanie, osoby, które przez zniesienie współwłasności lub podział współwłasności nabywają odrębne części tej lub tych nieruchomości, bez względu na stosunki przed i po zniesieniu współwłasności lub podziale współwłasności. Małżonek, zstępni i przodkowie tworzący linię pionową oraz dzieci przysposobione i rodzice adopcyjni pozostający w takim związku ze zmarłym lub dawcą, należy zaznaczyć, że dotyczy to również relacji dziadek – wnuk, babcia – wnuk w przypadku darowizny i jest wymagane w umowie darowizny szczególnie podkreślić, że np. dziadek podaruje wnukowi taką a taką nieruchomość, a administracja skarbowa zweryfikuje te dane, sprawdzając metryki urodzenia na podstawie danych zawartych w umowie darowizny, pod względem prawnym i prawnym osoby fizyczne, którym Republika Chorwacji lub jednostka samorządu lokalnego i regionalnego (regionalnego) ofiarowuje lub przekazuje nieruchomość bez odszkodowania za odszkodowanie lub z innych powodów związanych z wojną domową, oraz byli małżonkowie przy ustalaniu stosunków majątkowych.

Zniesione zostało zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości w przypadku nabycia pierwszej nieruchomości.