14.11.2023

Porez na promet nekretninama

Porez na promet nekretninama
Porez na promet nekretnina obračunava se i plaća prema Zakonu o porezu na promet nekretnina.

Promet nekretnina je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj.

Porezna stopa kod oporezivanja nekretnina iznosi 3%. Ukoliko na nekretninu plaćate PDV onda ne plaćate 3% poreza na promet nekretninama. Ovaj tekst se odnosi u slučaju da morate platiti 3% porez na promet nekretninama.

Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla, pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju odnosno sudske odluke, sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, u trenutku smrti ako se radi o ugovoru o doživotnom uzdržavanju
Domaće i strane fizičke osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina.

Porezni obveznik kod kupoprodaje je kupac, kod nasljeđivanja nasljednik, kod darovanja daroprimatelj, kod zamjene svi sudionici zamjene, kod diobe svi sudionici diobe, kod ugovora o doživotnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja, kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja, kod ostalih načina stjecanja stjecatelj.

Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obaveze. Pri zamjeni nekretnina porezna osnovica se utvrđuje za svakog sudionika u zamjeni prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju stječe.

Rok za prijavu poreza na promet nekretnina:
Javni bilježnik nakon ovjere potpisa na ugovoru ili drugog dokumenta o stjecanju nekretnine dostavlja takav dokument nadležnoj Poreznoj upravi koja zatim ispisuje rješenje o plaćanju poreza na promet nekretninama ili vas poziva da dostavite dokaz o oslobođenju plaćanja poreza na promet nekretninama. Sudovi i druga javnopravna tijela također dostavljaju svoje odluke nadležnoj Poreznoj upravi. Iznimno ako ispravu o stjecanju nije ovjerio javni bilježnik, niti ju je izdao sud ili drugo javnopravno tijelo, obveznik je dužan prijaviti promet nekretnina nadležnoj Poreznoj upravi najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obaveze

Porez na promet nekretnina ne plaćaju:
osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina,
prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu,
zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu, građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva, bračni drug, izvanbračni drug, formalni i neformalni životni partneri, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva. Bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem, važno je napomenuti da se ovo odnosi i na odnos djed-unuk, baka-unuk prilikom darovanja te je potrebno u ugovoru o darovanju posebno naglasiti da npr. djed daruje unuku tu i tu nekretninu, a Porezna uprava će provjeriti podatke uvidom u matice rođenih temeljem podataka u darovnom ugovoru, pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom te bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose.

Oslobođenje na plaćanje poreza na promet nekretninama ukoliko se kupuje prva nekretnina je ukinuto.