Opći uvjeti poslovanja

Focis j.d.o.o. za savjetovanje, Paških rektora 8, 23250 Pag, OIB: 69023339143

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. ZNAČENJE IZRAZA

Posrednik – Focis j.d.o.o. za savjetovanje;
Agent posredovanja u prometu nekretnina - fizička osoba, zaposlenik Posrednika koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina;
Posredovanje u prometu nekretnina - radnje Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine - čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (zemljišta, stanovi, poslovni prostori i sl.);
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i dr.);
Treća osoba - osoba koju Posrednik nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina
Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina – opći podaci o nekretninama koje su predmet posredovanja kod Posrednika.

2. OPIS POSLOVA

2.1. Obveze Posrednika temeljem ugovora o posredovanju:
a) Kod kupoprodaje:
- nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
- upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
- pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
- obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
- omogućiti pregled nekretnine trećim osobama,
- posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
- čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
- obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate, a osobito o potrebi posjedovanje Energetskog certifikata.
b) kod zamjene:
- nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
- upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, odnosno nekretnine s kojom će biti izvršena zamjena,
- pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
- obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
- omogućiti pregled nekretnine trećim osobama,
- posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
- čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
- ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
- obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate, a osobito o potrebi posjedovanje Energetskog certifikata.

c) kod najma:
- nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
- upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom najma slične nekretnine,
- pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
- obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
- omogućiti pregled nekretnine trećim osobama,
- posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
- čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
- obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate, a osobito o potrebi posjedovanje Energetskog certifikata.

d) kod zakupa:
- nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
- upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom zakupa slične nekretnine,
- pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
- obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
- omogućiti pregled nekretnine trećim osobama,
- posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
- čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
- obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate, a osobito o potrebi posjedovanje Energetskog certifikata.

e) kod ostalih pravnih poslova:
- obaviti sve potrebne radnje u skladu s pravilima struke.

2.2.Obveze Nalogodavca temeljem ugovora o posredovanju:

- obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
- dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
- predati Posredniku Energetski certifikat za nekretninu (ukoliko se radi o kući, stanu, poslovnom prostoru i sl.)
- osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
- obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
- nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
- ako je to izričito ugovoreno, naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
- obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

3. VISINA POSREDNIČKE NAKNADE

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja):
3 – 5 %, ali ne manje od 1.000 EUR.
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca):
2 – 4 %, ali ne manje od 1.000 EUR.
ZAMJENA:
Do 6% (slovima: šest posto) od tržišne cijene nekretnine, a sukladno tablicama porezne uprave (dalj: PU).
NAJAM:
U visini do 2 (slovima: dvije) mjesečne najamnine sukladno ugovoru o najmu koji je sklopljen posredovanjem Posrednika.
ZAKUP
U visini do 2 (slovima: dvije) mjesečne zakupnine sukladno ugovoru o zakupu koji je sklopljen posredovanjem Posrednika.

OSTALO
Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje, te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 50 EUR.

4.  PLAĆANJA

Nalogodavci su dužni izvršiti plaćanja tražbina Posrednika temeljem ispostavljenog računa najkasnije u roku 8 dana od dana izdavanja računa, a sukladno uvjetima iz Ugovora o posredovanju.

5. EVIDENCIJA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Posrednik obvezno vodi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina.
Evidencija za svaki ugovor sklopljen posredovanjem Posrednika, neovisno o samom ugovoru o posredovanju, obuhvaća:

  • vrstu ugovora za čije sklapanje posreduje,
  • vrstu nekretnine (zemljište s oznakom namjene korištenja, stambeni i poslovni prostor i sl.),
  • tehničke podatke o nekretnini (sobnost, kvadratura i sl.),
  • cijenu, odnosno najamninu, zakupninu i sl. u ukupnome iznosu i jediničnome iznosu za m2 površine.

Posrednik je na zahtjev nadležnih tijela državne uprave dužan dati na uvid podatke iz Evidencije za potrebe provedbe zemljišne i stambene politike, tržišnog vrednovanja nekretnina i analize tržišta nekretnina.

6. OSTALE ODREDBE

Moguća ništetnost, pobojnost ili nepotpunost odredbi Ugovora o posredovanju ne može imati za posljedicu ništavost ili poništenje čitavog Ugovora o posredovanju.